• Tổ chức lớp Đoàn viên Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển khai các bài học Lý luận chính trị cho đoàn viên mới năm 2021
Tổ chức lớp Đoàn viên Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển khai các bài học Lý luận chính trị cho đoàn viên mới năm 2021
File đính kèm: Lớp đoàn viên.jpg

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021, ngày 23/3/2021 Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Lớp đoàn viên Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại phòng Truyền thống với sự tham gia của 28 học sinh, sinh viên ưu tú đến từ 03 Liên chi đoàn khoa.

Qua lớp học Ban thường vụ Đoàn trường đã trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức về chặng đường lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng giới thiệu đến học sinh, sinh viên về các quy định của Điều lệ Đoàn, về quá trình hình thành và phát triển của phong trào Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, đồng thời định hướng cho các em phấn đấu trở thành người đoàn viên ưu tú. Kết quả 28 học sinh, sinh viên đều hoàn thành học tập, viết bài thu hoạch đạt yêu cầu và được kết nạp trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cũng nhân dịp này, Đoàn trường đã tổ chức triển khai việc học tập 04 bài học Lý luận chính trị cho 28 đoàn viên mới với các nội dung:

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: cung cấp những tri thức cơ bản, cốt lõi, khoa học, cách mạng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong việc chọn lựa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam: cung cấp những tri thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan; vai trò và những thành tựu lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ Cách mạng những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng trong tiến trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam; vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: cung cấp những tri thức cơ bản quá trình hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò và những tính chất, chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản về đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Qua đó giúp cho các bạn đoàn viên mới có những kiến thức vững chắc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.